คาปาซิเตอร์ CLMD53 40KVAR ABB

รหัสสินค้า : รหัสสินค้า 049

Share

Your like button code

หมวดหมู่ : สินค้า

Share

รายละเอียดสินค้า

ABB LV Capacitor Unit (CLMD) มีคณุ สมบตัิดังต่อไปนี้ - ชนิดการออกแบบ : แบบแห้ง (Dry-type) - มีการใช้แผ่นฟิล์มแบบ Self-healing สามารถช่วยยดือายุการทา งานของคาปาซเิตอรแ์ละสามารถป้องกนัอนัตรายจาก การเสื่อมของคาปาซิเตอร์ - มีฟิวส์ภายใน (Internal Fuses) ท างานรวดร็วและเชื่อถือได้ - ใช้ตัวถังแบบโลหะ (Metal case) ช่วยลดอันตรายจากเปลวไฟและการระเบิดของคาปาซิเตอร์เมื่อเกิดการเสื่อม - มีอุปกรณ์ช่วยระบายความร้อนเสริม คือ แผ่นโลหะระบายความร้อนจากภายในคาปาซิเตอร์สู่ตัวถังโลหะภายนอก - มีสารดับไฟภายใน (Vermiculite) ช่วยลดอันตรายจากเปลวไฟและการระเบิดของคาปาซิเตอร์ - มีการตัดต่อคาปาซิเตอร์หน่วยย่อยอย่างเป็นระบบ : โดยคาปาซิเตอร์จะประกอบด้วยคาปาซิเตอร์หน่วยย่อยภายในจะมี อายุใช้งานนานกว่า โดยเมื่อมีการเสื่อมบางส่วน ส่วนที่เสื่อมจะถูกตัดออกไปโดยการท างานของฟิวส์ภายใน ในขณะที่ ส่วนที่ดียังท างานได้อยู่ - จ านวนเฟส : 3 เฟส - พิกัดแรงดนัไฟฟ้า : 200 โวลต์ ถึง 1000 โวลต์ - มาตรฐาน : IEC 60831-1&2 - พิกัดความถี่ : 50 เฮิร์ต หรือ 60 เฮิร์ต - พิกัดแรงดนัไฟฟ้าเกนิ : 1.1 Un at intervals - พิกัดกระแสไฟฟ้าเกนิ : 1.3 In - ก าลังสูญเสียของฉนวน : < 0.2 วัตต์ต่อกิโลวาร์ - ก าลังสูญเสียรวม : < 0.5 วัตต์ต่อกิโลวาร์ - อัตราอุณหภูมิ : -25/D

สินค้าเกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า 002

รหัสสินค้า 003

รหัสสินค้า 001

รหัสสินค้า 004

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com